ماشین  
بازگشت   ماشین > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:76: 76 76
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:6: 6 6
:78: 78 78
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:7: 7 7
:79: 79 79
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:euro: Euro Euro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:first: First First
:na: Na Na
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:smile2: Smile2 Smile2
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:newyear: Newyear Newyear
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:nuke: Nuke Nuke
:strange: Strange Strange
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:photo2: Photo2 Photo2
:talk: Talk Talk
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:pray2: Pray2 Pray2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:dntknw: Dntknw Dntknw
:jockey: Jockey Jockey
:rifle: Rifle Rifle
:tooth: Tooth Tooth
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:saddam: Saddam Saddam
:ah: Ah Ah
:arrow: Arrow Arrow
:bangin: Bangin Bangin
:beta: Beta Beta
:bored: Bored Bored
:eat: Eat Eat
:listen: Listen Listen
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:finger: Finger Finger
:man: Man Man
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:flower: Flower Flower
:sly: Sly Sly
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:naughty: Naughty Naughty
:smoke: Smoke Smoke
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:notme: Notme Notme
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:osama: Osama Osama
:surrender: Surrender Surrender
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:play_ball: Play Ball Play Ball
:third: Third Third
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:ranting: Ranting Ranting
:tomato: Tomato Tomato
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:2guns: 2guns 2guns
:apploud: Apploud Apploud
:balloon: Balloon Balloon
:batman: Batman Batman
:blow: Blow Blow
:bye2: Bye2 Bye2
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:fishhit: Fishhit Fishhit
:shy: Shy Shy
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:no2: No2 No2
:sos: Sos Sos
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:offtopic: Offtopic Offtopic
:stretcher: Stretcher Stretcher
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:pirate: Pirate Pirate
:taz: Taz Taz
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:punk: Punk Punk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:rlol: Rlol Rlol
:unsure: Unsure Unsure
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:alien: Alien Alien
:baby: Baby Baby
:banned: Banned Banned
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:boxing: Boxing Boxing
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:fireman: Fireman Fireman
:music: Music Music
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:football: Football Football
:smile: Smile Smile
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:nerd: Nerd Nerd
:sniper: Sniper Sniper
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:no_clue: No Clue No Clue
:stoned: Stoned Stoned
:cop: Cop Cop
:hi: Hi Hi
:photo: Photo Photo
:swoon: Swoon Swoon
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:pray: Pray Pray
:throb: Throb Throb
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:red_indian: Red Indian Red Indian
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:aggressive: Aggressive Aggressive
:argue: Argue Argue
:band: Band Band
:beer: Beer Beer
:book: Book Book
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:flex: Flex Flex
:sleep: Sleep Sleep
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:nonono: Nonono Nonono
:specool: Specool Specool
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:oops: Oops Oops
:sun: Sun Sun
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:plane: Plane Plane
:thinking: Thinking Thinking
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:question: Question Question
:toilet: Toilet Toilet
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:duel: Duel Duel
:1eye: 1eye 1eye
:angry: Angry Angry
:bag: Bag Bag
:bath: Bath Bath
:blind: Blind Blind
:bye: Bye Bye
:wc: Wc Wc
:evil: Evil Evil
:love: Love Love
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:fish: Fish Fish
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:no: No No
:sorry: Sorry Sorry
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:nyam: Nyam Nyam
:stressed: Stressed Stressed
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:pimp: Pimp Pimp
:tastey: Tastey Tastey
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:puke: Puke Puke
:thumbup: Thumbup Thumbup
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:rip: Rip Rip
:tv: Tv Tv
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
:sailor: Sailor Sailor
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:artist: Artist Artist
:bann: Bann Bann
:biggrin: Biggrin Biggrin
:boxed: Boxed Boxed
:eek: Eek Eek
:lol: Lol Lol
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:firefox: Firefox Firefox
:mobile: Mobile Mobile
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:flowers: Flowers Flowers
:smartass: Smartass Smartass
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:nene: Nene Nene
:smurf: Smurf Smurf
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:notworthy: Notworthy Notworthy
:starwars: Starwars Starwars
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:phone: Phone Phone
:sweat: Sweat Sweat
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:pokey: Pokey Pokey
:threat: Threat Threat
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:rap: Rap Rap
:tongue: Tongue Tongue
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:afro: Afro Afro
:arabia: Arabia Arabia
:ban: Ban Ban
:beee: Beee Beee
:blush: Blush Blush
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:fishing: Fishing Fishing
:sick: Sick Sick
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:nono: Nono Nono
:spam: Spam Spam
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:ok: Ok Ok
:stupid: Stupid Stupid
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:pizza: Pizza Pizza
:think: Think Think
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:puppy: Puppy Puppy
:time: Time Time
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:rockon: Rockon Rockon
:vampire: Vampire Vampire
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:angel: Angel Angel
:bad: Bad Bad
:bash: Bash Bash
:bleh: Bleh Bleh
:brow: Brow Brow
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs