ماشین  
بازگشت   ماشین > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:76: 76 76
:68: 68 68
:6: 6 6
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:30: 30 30
:104: 104 104
:22: 22 22
:17: 17 17
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:79: 79 79
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:102: 102 102
:77: 77 77
:15: 15 15
:69: 69 69
:7: 7 7
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:23: 23 23
:18: 18 18
:72: 72 72
:10: 10 10
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:26: 26 26
:100: 100 100
:75: 75 75
:13: 13 13
:67: 67 67
:5: 5 5
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:29: 29 29
:103: 103 103
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:46: 46 46
:38: 38 38
:73: 73 73
:11: 11 11
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:27: 27 27
:101: 101 101
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:boredom: Boredom Boredom
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:shout3: Shout Shout
:good: Good Good
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:blum1: Blum1 Blum1
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:drinks: Drinks Drinks
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3mad: Mad Mad
:fool: Fool Fool
:3sorry: Sorry Sorry
:greeting: Greeting Greeting
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:bomb: Bomb Bomb
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:secret3: Secret Secret
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:acute: Acute Acute
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:dance2: Dance2 Dance2
:ok3: Ok Ok
:fool3: Fool3 Fool3
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:clapping: Clapping Clapping
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3smile: Smile Smile
:good2: Good2 Good2
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:blum2: Blum2 Blum2
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:empathy: Empathy Empathy
:3sad: Sad Sad
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:cray: Cray Cray
:music3: Music Music
:fool2: Fool2 Fool2
:3wink: Wink Wink
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:gossip: Gossip Gossip
:saddam: Saddam Saddam
:chinese: Chinese Chinese
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:tooth: Tooth Tooth
:furious: Furious Furious
:rifle: Rifle Rifle
:canadian: Canadian Canadian
:bored: Bored Bored
:nerd: Nerd Nerd
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:fishing: Fishing Fishing
:pray2: Pray2 Pray2
:beta: Beta Beta
:mad: Mad Mad
:talk: Talk Talk
:excl: Excl Excl
:photo2: Photo2 Photo2
:bangin: Bangin Bangin
:laught: Laught Laught
:strange: Strange Strange
:drunk: Drunk Drunk
:nuke: Nuke Nuke
:arrow: Arrow Arrow
:kid: Kid Kid
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:donatello: Donatello Donatello
:newyear: Newyear Newyear
:ah: Ah Ah
:icecream: Icecream Icecream
:smile2: Smile2 Smile2
:detective: Detective Detective
:zipped: Zipped Zipped
:holiday: Holiday Holiday
:shuriken: Shuriken Shuriken
:crutch: Crutch Crutch
:wow: Wow Wow
:handshake: Handshake Handshake
:secret: Secret Secret
:confused3: Confused3 Confused3
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:santa: Santa Santa
:clover: Clover Clover
:vampire: Vampire Vampire
:geek: Geek Geek
:rockon: Rockon Rockon
:cat2: Cat2 Cat2
:brow: Brow Brow
:time: Time Time
:flowers: Flowers Flowers
:puppy: Puppy Puppy
:bleh: Bleh Bleh
:mobile: Mobile Mobile
:think: Think Think
:firefox: Firefox Firefox
:pizza: Pizza Pizza
:bash: Bash Bash
:lol: Lol Lol
:stupid: Stupid Stupid
:eek: Eek Eek
:ok: Ok Ok
:bad: Bad Bad
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:spam: Spam Spam
:down: Down Down
:nono: Nono Nono
:angel: Angel Angel
:in_love: In Love In Love
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:sick: Sick Sick
:crybaby: Crybaby Crybaby
:yawn: Yawn Yawn
:help: Help Help
:shifty: Shifty Shifty
:cool: Cool Cool
:whistle: Whistle Whistle
:wallbash: Wallbash Wallbash
:goof: Goof Goof
:rtfm: Rtfm Rtfm
:cheers: Cheers Cheers
:bye3: Bye3 Bye3
:tongue: Tongue Tongue
:friend: Friend Friend
:rap: Rap Rap
:blush: Blush Blush
:naughty: Naughty Naughty
:threat: Threat Threat
:fish: Fish Fish
:pokey: Pokey Pokey
:beee: Beee Beee
:love: Love Love
:sweat: Sweat Sweat
:evil: Evil Evil
:phone: Phone Phone
:ban: Ban Ban
:lamo: Lamo Lamo
:starwars: Starwars Starwars
:drool: Drool Drool
:notworthy: Notworthy Notworthy
:arabia: Arabia Arabia
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:smurf: Smurf Smurf
:doctor: Doctor Doctor
:afro: Afro Afro
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:smartass: Smartass Smartass
:dance: Dance Dance
:yinyang: Yinyang Yinyang
:hmm: Hmm Hmm
:shopping: Shopping Shopping
:crazy: Crazy Crazy
:winking: Winking Winking
:haha2: Haha2 Haha2
:scream: Scream Scream
:confused: Confused Confused
:wc: Wc Wc
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:sailor: Sailor Sailor
:clap: Clap Clap
:tv: Tv Tv
:fyou: Fyou Fyou
:rip: Rip Rip
:captain: Captain Captain
:boxed: Boxed Boxed
:thumbup: Thumbup Thumbup
:flex: Flex Flex
:puke: Puke Puke
:biggrin: Biggrin Biggrin
:mad2: Mad2 Mad2
:tastey: Tastey Tastey
:fight: Fight Fight
:pimp: Pimp Pimp
:bann: Bann Bann
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:stressed: Stressed Stressed
:duel: Duel Duel
:nyam: Nyam Nyam
:artist: Artist Artist
:king: King King
:sorry: Sorry Sorry
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:no: No No
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:idea: Idea Idea
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:diablo: Diablo Diablo
:zorro: Zorro Zorro
:homestar: Homestar Homestar
:shutup: Shutup Shutup
:cry: Cry Cry
:yahoo: Yahoo Yahoo
:happy: Happy Happy
:serenade: Serenade Serenade
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:clown: Clown Clown
:victory: Victory Victory
:goodbye: Goodbye Goodbye
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:censored: Censored Censored
:bye: Bye Bye
:toilet: Toilet Toilet
:football: Football Football
:question: Question Question
:blind: Blind Blind
:music: Music Music
:thinking: Thinking Thinking
:fireman: Fireman Fireman
:plane: Plane Plane
:bath: Bath Bath
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:sun: Sun Sun
:em: Em Em
:oops: Oops Oops
:bag: Bag Bag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:specool: Specool Specool
:drag: Drag Drag
:nonono: Nonono Nonono
:angry: Angry Angry
:jester: Jester Jester
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:dj: Dj Dj
:1eye: 1eye 1eye
:hug: Hug Hug
:sleep: Sleep Sleep
:crying: Crying Crying
:yes: Yes Yes
:hi: Hi Hi
:shit: Shit Shit
:cop: Cop Cop
:wink: Wink Wink
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:scared: Scared Scared
:watsup: Watsup Watsup
:google: Google Google
:sad: Sad Sad
:chef: Chef Chef
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:red_indian: Red Indian Red Indian
:book: Book Book
:nene: Nene Nene
:throb: Throb Throb
:fishhit: Fishhit Fishhit
:pray: Pray Pray
:beer: Beer Beer
:love2: Love2 Love2
:swoon: Swoon Swoon
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:photo: Photo Photo
:band: Band Band
:laugh: Laugh Laugh
:stoned: Stoned Stoned
:drooling: Drooling Drooling
:no_clue: No Clue No Clue
:argue: Argue Argue
:kicking: Kicking Kicking
:sniper: Sniper Sniper
:doh: Doh Doh
:aggressive: Aggressive Aggressive
:hysterical: Hysterical Hysterical
:smile: Smile Smile
:death: Death Death
:yu: Yu Yu
:hockey: Hockey Hockey
:shout: Shout Shout
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:winkiss: Winkiss Winkiss
:hammer: Hammer Hammer
:second: Second Second
:confused2: Confused2 Confused2
:group: Group Group
:samui: Samui Samui
:clap2: Clap2 Clap2
:unsure: Unsure Unsure
:gathering: Gathering Gathering
:rlol: Rlol Rlol
:cat: Cat Cat
:boxing: Boxing Boxing
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:flower: Flower Flower
:punk: Punk Punk
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:man: Man Man
:taz: Taz Taz
:finger: Finger Finger
:pirate: Pirate Pirate
:banned: Banned Banned
:listen: Listen Listen
:stretcher: Stretcher Stretcher
:eat: Eat Eat
:offtopic: Offtopic Offtopic
:baby: Baby Baby
:kiss: Kiss Kiss
:sos: Sos Sos
:dots: Dots Dots
:no2: No2 No2
:alien: Alien Alien
:innocent: Innocent Innocent
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:shy: Shy Shy
:cry2: Cry2 Cry2
:yak: Yak Yak
:happybday: Happybday Happybday
:sheep: Sheep Sheep
:construction: Construction Construction
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:walkman: Walkman Walkman
:goodnight: Goodnight Goodnight
:rotfl: Rotfl Rotfl
:chair: Chair Chair
:bye2: Bye2 Bye2
:tomato: Tomato Tomato
:fox: Fox Fox
:ranting: Ranting Ranting
:blow: Blow Blow
:na: Na Na
:third: Third Third
:first: First First
:play_ball: Play Ball Play Ball
:batman: Batman Batman
:lookaround: Lookaround Lookaround
:surrender: Surrender Surrender
:euro: Euro Euro
:osama: Osama Osama
:balloon: Balloon Balloon
:lady: Lady Lady
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:drive: Drive Drive
:notme: Notme Notme
:apploud: Apploud Apploud
:jockey: Jockey Jockey
:smoke: Smoke Smoke
:dntknw: Dntknw Dntknw
:2guns: 2guns 2guns
:hurray: Hurray Hurray
:sly: Sly Sly
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:yes2: Yes2 Yes2
:hitler: Hitler Hitler
:shocking: Shocking Shocking
:cowboy: Cowboy Cowboy
:wink2: Wink2 Wink2
:haha: Haha Haha
:scooter: Scooter Scooter
:cold: Cold Cold
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:41y: 41 41
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:4u7: 47 47
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:2g6: 26 26
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:42m: 42 42
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2x1: 21 21
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:5i5: 55 55
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs