ماشین  
بازگشت   ماشین > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:36: 36 36
:6: 6 6
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:44: 44 44
:22: 22 22
:17: 17 17
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:37: 37 37
:15: 15 15
:7: 7 7
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:23: 23 23
:40: 40 40
:18: 18 18
:32: 32 32
:10: 10 10
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:26: 26 26
:35: 35 35
:13: 13 13
:5: 5 5
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:29: 29 29
:43: 43 43
:38: 38 38
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:46: 46 46
:33: 33 33
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:27: 27 27
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:shuriken: Shuriken Shuriken
:icecream: Icecream Icecream
:arrow: Arrow Arrow
:detective: Detective Detective
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:holiday: Holiday Holiday
:ah: Ah Ah
:crutch: Crutch Crutch
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:nerd: Nerd Nerd
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fishing: Fishing Fishing
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:mad: Mad Mad
:bored: Bored Bored
:excl: Excl Excl
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:laught: Laught Laught
:beta: Beta Beta
:drunk: Drunk Drunk
:smile2: Smile2 Smile2
:kid: Kid Kid
:bangin: Bangin Bangin
:donatello: Donatello Donatello
:zipped: Zipped Zipped
:in_love: In Love In Love
:bad: Bad Bad
:dizzy: Dizzy Dizzy
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:horse: Horse Horse
:angel: Angel Angel
:crybaby: Crybaby Crybaby
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:flowers: Flowers Flowers
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:mobile: Mobile Mobile
:brow: Brow Brow
:firefox: Firefox Firefox
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:lol: Lol Lol
:bleh: Bleh Bleh
:eek: Eek Eek
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:bash: Bash Bash
:down: Down Down
:sick: Sick Sick
:doctor: Doctor Doctor
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:arabia: Arabia Arabia
:dance: Dance Dance
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:hmm: Hmm Hmm
:afro: Afro Afro
:crazy: Crazy Crazy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:friend: Friend Friend
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:naughty: Naughty Naughty
:bye3: Bye3 Bye3
:fish: Fish Fish
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:love: Love Love
:blush: Blush Blush
:evil: Evil Evil
:smurf: Smurf Smurf
:lamo: Lamo Lamo
:beee: Beee Beee
:drool: Drool Drool
:smartass: Smartass Smartass
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:ban: Ban Ban
:idea: Idea Idea
:artist: Artist Artist
:diablo: Diablo Diablo
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:homestar: Homestar Homestar
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:cry: Cry Cry
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:flex: Flex Flex
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:mad2: Mad2 Mad2
:boxed: Boxed Boxed
:fight: Fight Fight
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:biggrin: Biggrin Biggrin
:duel: Duel Duel
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:king: King King
:bann: Bann Bann
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:jester: Jester Jester
:bag: Bag Bag
:dj: Dj Dj
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:hug: Hug Hug
:angry: Angry Angry
:crying: Crying Crying
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:hi: Hi Hi
:1eye: 1eye 1eye
:cop: Cop Cop
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:football: Football Football
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:music: Music Music
:bye: Bye Bye
:fireman: Fireman Fireman
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:blind: Blind Blind
:em: Em Em
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:kwasny: Kwasny Kwasny
:bath: Bath Bath
:drag: Drag Drag
:sleep: Sleep Sleep
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:hysterical: Hysterical Hysterical
:argue: Argue Argue
:death: Death Death
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:hockey: Hockey Hockey
:aggressive: Aggressive Aggressive
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:nene: Nene Nene
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:fishhit: Fishhit Fishhit
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:love2: Love2 Love2
:book: Book Book
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sniper: Sniper Sniper
:laugh: Laugh Laugh
:beer: Beer Beer
:drooling: Drooling Drooling
:smile: Smile Smile
:kicking: Kicking Kicking
:band: Band Band
:doh: Doh Doh
:innocent: Innocent Innocent
:baby: Baby Baby
:disgust: Disgust Disgust
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:hoover: Hoover Hoover
:alien: Alien Alien
:cry2: Cry2 Cry2
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:flower: Flower Flower
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:man: Man Man
:boxing: Boxing Boxing
:finger: Finger Finger
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:listen: Listen Listen
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:eat: Eat Eat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:kiss: Kiss Kiss
:banned: Banned Banned
:dots: Dots Dots
:shy: Shy Shy
:jockey: Jockey Jockey
:balloon: Balloon Balloon
:dntknw: Dntknw Dntknw
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:hurray: Hurray Hurray
:apploud: Apploud Apploud
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hitler: Hitler Hitler
:2guns: 2guns 2guns
:cowboy: Cowboy Cowboy
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:fox: Fox Fox
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:na: Na Na
:bye2: Bye2 Bye2
:first: First First
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:lookaround: Lookaround Lookaround
:blow: Blow Blow
:euro: Euro Euro
:smoke: Smoke Smoke
:lady: Lady Lady
:batman: Batman Batman
:drive: Drive Drive
:sly: Sly Sly
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:41y: 41 41
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10nh: 10 10
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:f3: 3 3
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:4u7: 47 47
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:z6: 6 6
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:2g6: 26 26
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:1mm4: 14 14
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:4h: 4 4
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:42m: 42 42
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:x7: 7 7
:8_002: 8 002 8 002
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:2x1: 21 21
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:1w9: 19 19
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:5i5: 55 55
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:x5: 5 5
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs