ماشین  
آموزش نجوم

سایت نجوم ایران
بازگشت   ماشین > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:23: 23 23
:15: 15 15
:113: 113 113
:7: 7 7
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:32: 32 32
:18: 18 18
:10: 10 10
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:26: 26 26
:13: 13 13
:111: 111 111
:5: 5 5
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:29: 29 29
:35: 35 35
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:33: 33 33
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:27: 27 27
:22: 22 22
:112: 112 112
:6: 6 6
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:30: 30 30
:36: 36 36
:31: 31 31
:17: 17 17
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:fox: Fox Fox
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:na: Na Na
:first: First First
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sleep: Sleep Sleep
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:detective: Detective Detective
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:sniper: Sniper Sniper
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:smile: Smile Smile
:icecream: Icecream Icecream
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:shy: Shy Shy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:flowers: Flowers Flowers
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:friend: Friend Friend
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:smoke: Smoke Smoke
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:sly: Sly Sly
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:diablo: Diablo Diablo
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:flex: Flex Flex
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:smile2: Smile2 Smile2
:idea: Idea Idea
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:football: Football Football
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:sick: Sick Sick
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:smurf: Smurf Smurf
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:smartass: Smartass Smartass
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:shutup: Shutup Shutup
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:flower: Flower Flower
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:zorro: Zorro Zorro
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:4u7: 47 47
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:2g6: 26 26
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:42m: 42 42
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:2x1: 21 21
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5i5: 55 55
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:41y: 41 41
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs