ماشین  
آموزش نجوم

سایت نجوم ایران
بازگشت   ماشین > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:28: 28 28
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:27: 27 27
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:25: 25 25
:17: 17 17
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:brow: Brow Brow
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:bleh: Bleh Bleh
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:bash: Bash Bash
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:bad: Bad Bad
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:angel: Angel Angel
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bye3: Bye3 Bye3
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:blush: Blush Blush
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:beee: Beee Beee
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:ban: Ban Ban
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:arabia: Arabia Arabia
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:afro: Afro Afro
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:boxed: Boxed Boxed
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:biggrin: Biggrin Biggrin
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:bann: Bann Bann
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:artist: Artist Artist
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bye: Bye Bye
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:blind: Blind Blind
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:bath: Bath Bath
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:bag: Bag Bag
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:angry: Angry Angry
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:1eye: 1eye 1eye
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:book: Book Book
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:beer: Beer Beer
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:band: Band Band
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:argue: Argue Argue
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:aggressive: Aggressive Aggressive
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:boxing: Boxing Boxing
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:banned: Banned Banned
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:baby: Baby Baby
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:alien: Alien Alien
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bye2: Bye2 Bye2
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:blow: Blow Blow
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:batman: Batman Batman
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:balloon: Balloon Balloon
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:apploud: Apploud Apploud
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:2guns: 2guns 2guns
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bored: Bored Bored
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:beta: Beta Beta
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bangin: Bangin Bangin
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:arrow: Arrow Arrow
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:ah: Ah Ah
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:z6: 6 6
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:4u7: 47 47
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1mm4: 14 14
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:2g6: 26 26
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:4h: 4 4
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:x7: 7 7
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:42m: 42 42
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1w9: 19 19
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:2x1: 21 21
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:x5: 5 5
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5i5: 55 55
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:10nh: 10 10
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:41y: 41 41
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:f3: 3 3
:7_002: 7 002 7 002
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs